Badge - BWT Barrier Việt Nam
Liên hệ
Trụ sở: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@bwtbarrier.com.vn
SĐT: 090 910 22 03

Layout Variants

Default Badge
Outlined Badge
Default Badge
Outlined Badge
Default Badge
Outlined Badge

Rounded Style

Default Badge
Outlined Badge
Default Badge
Outlined Badge
Default Badge
Outlined Badge